France-Opinion.info  Nous Diffusons en 4 Langues   We broadcast in 4 languages   برنامه های ما را به چهار زبان ببینید نحن نبث فی 4 لغات   David Abbasi - Institut Awesta 66 av des Champs Elysées 75008 Paris France -Tel: +339 73 18 18 18 -awesta@awesta.net

برنامه های ما را به چهار زبان ببینید نحن نبث فی 4 لغات

Nous Diffusons en 4 Langues   We broadcast in 4 languages : English  French  Persan Arabic


گفتگوی سیاوش اوستا با روبرت بائر مدیر سازمان سیا با ترجمه پارسی ار سقوط پادشاه با پول عربستان تا اوباما و پیامش برای خامنه ای از طریق ایشان

Les interviews de David Abbasi
لیست برخی از افرادی که سیاوش اوستا با آنها مصاحبه کرده است


Pdf, Livres de David Abbasi en Français 
Prix Unique pour chaque livre à 15€ 
 *frais d'envoi inclus en PDF 9€  - Pay the desired amount to use PDF for books and TV works with PayPal or send a check to the above address : Institut Awesta  66 av des CHAMPS ELYSEES 75008 Paris France
Perse- Iran-7000 years of civilisations.pdf
J’ai rêvé de Dieu, il pleurai comme un bébé.pdf
Livre, Origines des Origines.pdf
Mithra dieu de la lumier
So think Zarathustra’s
L'islam n'est pas une religion mais un Parti Politique.pdf
Ansi a parlé zaratoustra-Book Amazon.
_OMAR KHAYYAM ANS TWO SCHOOL FRIENDS.pdf
Tout Savoir sur l'Islam politique
Book  _So think Zarathustra’s.pdf
Ansi a parlé zaratoustra-Book Amazon.pdf  livre
I dreamed of God , he was crying like a baby-Amazon.pdf
Dialogue-avec-histoire-Internet.pdf  livre
Iran-7000 years of civilisations.
J'ai Rêvé de Dieu il pleurait comme un bébé
Perse-Iran 7000 Ans de Civilisations.

 
-Liste Book David ABBASI سیاوش اوستا

Préface de Sénateur, Ministre Henri Caillavet pour le livre de David ABBASI

Les propos de président ARIA en 1995 au moment où il a remis la médaille  à Mr David ABBASI

David abbasi 1974-2015  40 ans de combat
Pourquoi tant de haine envers les Juifs ?

David Abbasi interviewé Robert BAER Directeur de la CIA

بخشی از مقالات سیاوش اوستا

تازه ترین برنامه 1   آرشیو 2       آرشیو 3 

با یک کلیک اینجا به هزاران مطلب و اطلاعات جالب دسترسی خواهید داشت

photo   عکس   500photo عکسها

Abbassides  Bio 2Langue

کتابها  2000\برگ  نیمروزها
La Syrie David au Sénat
پانویسهای سالنامه
Morgane expo  ErchadFr
David Abbasi Businessman
 
 
 
           

Tous les Jeudis 15H regardez nous dans le monde Entier par satellite ParsTv.Tv   

ParsTv   پنج شنبه ها ساعت هفده و نیم و ناهید شیدها ساعت شانزده و نیم بوقت تهران برنامه های ما را از ماهواره پارس تی وی در سراسر جهان ببینید

شهرفرنگ پاریس در 66 شانزه لیزه از سال 1983 تا به امروز با شما مهربان یاران است کلیک کن

سالنامه هفت هزار ساله آریایی میترایی افتخار تو در سراسر جهان است کلیک کن

عروسی بسبک آریایی غیر دینی غیر سیاسی انسانی و خردمندانه و لائیک با استاد سیاوش اوستا   
Mariage dans le style de la Perse ancien-Wedding in the style of ancient Persian Mariage Laïque
نوین زرتشتی و اوستایی دین تازه ای نیست بلکه برنامه و دستور زندگی برای ساختن بهشت در همینجا میباشد با نیکی در پندار و گفتار و کردار- برای آگاهی بیشتر آثار استاد سیاوش اوستا را ببینید و بخوانید و به دیگران برسانید با احترام به همه ادیان جز خداوند بزرگ و دانا و خردمند اهورامزدا  ما را هیچ دین و شیخ و ملا و فقیه و فقاهتی نیست
این ویدیو که شرح کوتاهی از عروسی بسبک آریایی میباشد را حتما ببینید
  
Mariage dans le style de la Perse ancien-Wedding in the style of ancient Persian Mariage Laïque
بهترین ارمغان شما به فرزندانتان و به دوستان و عزیزانتان آشنایی و سفارش آنها به انجام آیین عروسی بسبک آریایی ایرانی اوستایی و نوین زرتشتی میباشد
دعوت از استاد سیاوش اوستا برای برگزاری آئین عروسی بسبک ایران باستان در سراسر جهان با حضور ایشان و یا با اسکایپ حتی برای ایران امکان پذیر است - هزینه دفترچه و سند عروسی آریایی با نام و مشخصات عروس و داماد و امضای سیاوش اوستا  برای ارسال به سراسر جهان با پست معمولی  یکصد و پنجاه یورو و با پست سریع فدکس دویست و پنجاه یورو  میباشد
   حضور سیاوش اوستا در مراسم شما در سراسر جهان: یکشب هتل و پرداخت هزینه سفر سیاوش اوستا و یک همراه  چون هدف استاد سیاوش اوستا مالی نیست ما مبلغی برای انجام  آیین عروسی اوستایی آریایی تعیین نمیکنیم خود شما نسبت به بودجه و شرایط ویژه خانوادگی مبلغی را  در حد بودجه و  توانتان پرداخت خواهید کرد بسیار مهم چون هزینه شام در عروسی ها برای هر نفر بسیار بالا میباشد  استاد سیاوش اوستا و همراه برای صرف شام نخواهند ماند
 برای دانشجویان و کسانیکه امکانات مالی ندارند هیچ مبلغ فیکسی را از قبل تعیین نمیکنیم و  خود عروس و داماد نسبت به بودجه و امکانات مالی خود مبلغ دلخواه را پیشکش میکنند در صورت دعوت برای حضور و اجرای مراسم توسط استاد سیاوش اوستا هزینه سند عروسی با پنجاه درصد تخفیف و  سفر برای دو نفر و یکشب هتل برای دانشجویان و یا عروس و داماد بیکار  قطعی میباشد 
پیوند و تماس و رزرو  تاریخ عروسی با حضور سیاوش اوستا
Tel:  Los Angeles: + 818 232 07 78  Tel & WhatsApp Paris: + 336 87 81 61 44    Email: awesta@awesta.net
Adresse: Institut Awesta  66 av des CHAMPS ELYSEES 75008 Paris France
توجه بفرمائید که چند هفته پیش از آیین و جشن عروسی با ما پیوند برقرار کنید

 

              
Consultez David ABBASI سیاوش اوستا sur Amazon.fr Envoyer ce lien pour vos ami commander book David ABBASI sur Amazon : Explication des livres

کتاب بخرید کتاب بخوانید کتاب هدیه بدهید آثار سیاوش اوستا به پارسی فرانسوی و عربی را از آمازون تهیه و سریع در خانه دریافت کنید Ordre Bokks-Livre-David Abbasi

www.Parstv.Tv  اورمزد شیدها پنجشنبه ها ساعت پانزده و ناهیدشیدها آدینه ها ساعت چهارده به هنگام پاریس ما را از ماهواره شبکه جهانی پارس در سراسر جهان ببینید و نیز در همین ساعتها از سایت اینترنت حتی با تلفنهایتان  

La vie d'un Ecrivain Franco-Perse "Biographie de David ABBASI"

همه چیز درباره سیاوش اوستا از محله نوغان مشهد تا خیابان شانزه لیزه پاریس

World TV reports about us David Abbasi    اسمعونا كل يوم اثنين و السبت على 95.2 اف ام    كل يوم خميس في 3:00 شاهدونا في جميع أنحاء العالم عن طريق الأقمار الصناعية       دیفید عباسی سیاوش افیستا العالم یحکی عنه

 

     

 

  

   

 

  

   

 

 

nouvelle guerre mondiale, la FIN DU CONFLIT ISRAELO-PALESTINIEN & commencement de la guerre chiites sunnites 

 

 

Mor photo click here

         

Commander سفارش بدهید Agenda de l'année 7757 Perse Mitraïque

 

C’est à l’âge de 14 ans que pour la première fois David Abassi a commencé à exploiter son talent et son goût pour le verbe en publiant dans différents journaux politiques et satirique.     À 16 ans David a participer à plusieurs tournage de court-métrages.      Depuis 1980 David Abassi est à l’origine de l’utilisation des expressions « islam politique », « islam de France », « laïcité + Dieu », « regard critique sur l’islam », « pétrodollars ».     Rénovateur et inventeur d’idée pour une Laïcité mondiale et spiritualité individuelle, David Abassi lance une vision critique sur la politisation de la religion.     David Abassi a reçu de nombreuses personnalités politiques et d’artistes internationalement connus lors de ses 7000 heures d’émissions radio télévisée et ses émissions diffusés sur le satellite et sur Internet ( www.France-Opinion.info) en plusieurs langues à travers le globe.      Auteur de plus de 120 ouvrages et 5000 articles , ses idées et ses écrits ont été félicité et admiré par les cinq présidents français depuis François Mitterrand à ce jour.     Fondateur du concept de la publication des programmes de télévision dans les journaux d’annonce gratuite dès 1984 (Journal Etoile), Grâce à son SA « Edition Etoiles » il inspire la première maison P.A.O (publicité assistée par ordinateur=1984).     À l’époque où l’envoi du fax n’était pas encore commercialisé, même chez la poste, il créer pour la première fois un espace de « fax service ».     Depuis 1994 il est le fondateur du premier point Internet en libre-service en France ( CopiNet : 8,15,18,20e arrondissement de Paris et dans le 93).     Médaillé à plusieurs reprises, David Abassi a reçu la médaille d’or du « Mérite et Dévouement Français », la plaquette d’or du « Grand prix humanitaire de France » et la médaille de vermeil et d’or «Arts Sciences, Lettres».
David Abbasi:   Je défends la vérité,la justice,les droits de l’homme, la laïcité, notre civilisation moderne, et la civilisation judéo-chrétienne. Gracieusement et cela en plusieurs langues. Depuis 45 ans dans mon combat pour la liberté et pour la lumière, les ennemis et les ténèbres ont été et seront sans doute toujours actif autour de moi. C’est pourquoi j’ai d’ailleurs perdu plusieurs millions d’euros, parce que mon combat mes paroles et mes idées ne sont pas à vendre.    Je suis bénévolement présent partout à travers le monde avec plus d’un million de membres sur les différents réseaux sociaux(Facebook,Youtube, etc.)

 

David Abbasi avec son garde du corps même en Iran en 1975

                        

All our activity is volunteer. please help us کمک مالی  vos DON مساعده مالیا

 

Dr. Salam Mosafir from Moscow, Russia Today Interview David ABBASI سیاوش اوستا about the secrets of the Iranian Revolution.........    Dr Salam Mosafer de moscu, russia today interview David ABBASI سیاوش اوستا sur les secrets de la revolution Iranienne...............سلام مسافر من موسكو ، روسيا اليوم مع دفيد عباسی - سیاوش افیستا- حول أسرار الثورة الإيرانية

 يؤكد دافيد عباسي افيستا، الناشط السياسي الذي شارك شابا في احداث الثورة الايرانية، عام 1979 ان الولايات المتحدة مولت الاحتجاجات الشعبية التي تزعمها اية الله خميني لاسقاط شاه ايران.

 

ماذا قدم اكبر مرجع شيعي لفرح بهلوي وماذا طلبت من صدام ؟!

 

 

 

nouvelle guerre mondiale, la FIN DU CONFLIT ISRAELO-PALESTINIEN &

commencement de la guerre chiites sunnites

 

 

7000 ans calendrier et annuaire Perse Persia, 7000 Years Calendar and Yearbook  سبعه آلاف سنة  التقويم الایرانی

سالنامه 7758 را دانلود کنید یا چاپ جیبی را سفارش دهید

 
   
Persian Wedding-Mariage Perse celebré Par Mr David ABBASIعروسی بسبک آریایی با دفترچه های نفیس و توسط سیاوش اوستا
   

   
نمونه خطبه پارسی را ببینید Regardez le cérémonie دفترچه نفیس را ببینید

www.Faryad.net

Annonce Persian Marriage عروسی و خواستگاری باباشمل اثر علی حاتمی
Avec Morgane ABBASI  Tous les jour dès 14H sur 95.2 Fm Radio Icietmaintenant
        Archive & dernière émission ici
La liberté c'est Toi!

mais dans la limite de la liberté 

de l'autre...

(David Abbasi سیاوش اوستا)

Trois personnalités différentes de Mahomet ! !   -intégration pour la France et l’Europe ?
POURQUOI LES JUIFS DANS LES PAYS MUSULMANS SONT ILS OBLIGES D’EMPRUNTER DES NOMS MUSULMANS ?

 

 

ده روزه پارسی و یا فرانسوی حرف بزنید

Parlez Parsi ou Français en 10 Jours

 

 

 

 

 

 

Scandale de Panama Papers

-Liste des personnes citées dans les Panama Papers
-Societe Generale Panama Papers
-Société générale sur son activité offshore, ÉVASION FISCAL
-Panama papers » deviennent « l’affaire Société Générale
-"Panama Papers"Mélenchon:"la mise sous tutelle" de la Société générale
-Patron de la Société générale  poursuivi pour faux témoignage +lettre ASSASSI
-le patron de la Société générale entendu le 11 mai au Sénat
-Les « Panama papers » confirment l’urgence de lutter contre l’évasion fiscale
-"Panama Papers" : ce que risque le patron de la Société Générale pour faux témoignage sous serment
-La Société Générale nie pendant deux ans +La lettre de Mme ASSASSI

vos Don کمکهای مالی  مساعدة ماليا

 

MIthra le Dieu de la lumière    Journal Etoile
Dialogue avec l'histoire   Erchqd N_ 157-158-159
63 ans de Nucléaires Perse (iraniens) Persian Nuclear !!
کتاب من با خدا رقصیدم   گلپا در پاریس   گلپا دکترای افتخار  فتو گلپا
پیش درآمدهای 23 نفر به کتاب آئین اوستا  مهندس شجره و اصفهانی در سنای فرانسه
فقط تیتر 200 مقاله    چند مقاله از اوستا در عصر امروز

شرحی بر جشن سیزده بدر          سرگذشت فردوسی   خانواده

l'islam top Secret   1   Aria7000.com
Femmes et Guerres en islam politique 
Perse 7000 ans de civilisation
Maître Jacques VERGES  7077   7037  7033   7032   7029
Les Secrets de l'Islam
Daniel GELIN    Photo
Civilisation Judeo-Chretien
Histoire des histoires
Persia 7000 ans de civilisation
گفتگوهایی با تاریخ  نمایشنامه همشهری برای فردین    کانون نویسندگان خردگرا
ماموریتی بنام صمد       سازمان جاسوسی الله   چاپ نخست قرآن سروده ای
خیام و این جهان فرسوده  بیوگرافی سه زبان    ترکستان چند سند مهم
منم آن فرح زیبا زن سوم شاهنشاه   سفارش    بدرود با رضاپهلوی   جوایز
نمایشنامه همشهری و عمو عیار برای فردین
نمایشنامه ترور در پاریس بیاد دکتر آریامنش پیش بینی خاتمی و سعید امامی
نمایشنامه جنجالی افسانه افسانه ها   شعر میبدی   با مسعود کیمیایی
کتاب آئین اوستا                فردوسی   پیش در آمدهای بیست تن
از میترا تا محمد به دو زبان    چند مقاله از سیاوش اوستا در نیمروز   میترا به سه زبان
Médailles et Décorations Françaises
Mithra English Book  David Abbasi
« Mérite et Dévouement Français »
Regardez VIDEO Ici
 
"Arts.Sciences.Lettres "

 

 

Plaquette d’Or « Grand Prix Humanitaire de France»

 

 شماره تلفن خصوصي و دستي سیاوش اوستا 
+33687816144
آدرس ايميل
awesta@awesta.net
همه آثار كه شامل برنامه هاي راديو و تلويزيوني و تمامی آرشیو برنامه ها بزبانهای مختلف و نوشته ها و مقالات و دانلود چند کتاب از 130 جلد کتاب چون من با خدا رقصیدم+خدارادرخواب دیدم زاز زاز گریه میکر+دینداری و خردگرایی+آیین جهانی میترا و از میترا تا محمد+افسانه افسانه ها+قرآن سروده ای بسبک پارسی و سازمان جاسوسی الله و خیام و این جهان فرسوده و علی شریعتی فریب بزرگ افسانه پرداز و افسونگر شیرین سخن و منم آن فرح زیبا و نمایشنامه همشهری و نمایشنامه ماموریتی بنام صمد نمایشنامه ترور در پاریس و آئین اوستا با پیش درآمد بیش از بیست شخصیت برجسته ایرانی و گفتگوهایی با تاریخ و سالنامه هفت هزار ساله آریایی میترایی و سرگذشت خیام و حافظ و فردوسی را در بالا که همین سایت اوپینیون دات پی ام می باشد سايت
opinion.pm
بیابید
و نیز نشانی تلویزیونهای بیست و چهار ساعته ما به ز بان پارسی و تازی و فزانسوی و انگلیسی چنین است
تلويزيون مهر بزبان پارسي
Mehrtv.com
تلويزيون مهر بزبان تازي
Mehrtv.net 
تلويزيون مهر به زبان فرانسه
Mehrtv.fr
تلويزيون مهر به زبان انگليسي
Mehrtv.org
بيست و چهار ساعت
و پخش جهاني از ماهواره پارس پنج شنبه ها از ساعت پانزه به هنگام پاريس هفده و نيم به هنگام ايران
و دو شنبه و شنبه ها از ساعت بيست و سه بزبان فرانسه روي موج اف ام 
95.2 fm
در پاريس که هم زمان در فیسبوک و اینترنت نیز پخش میشود
براي عروسي بسبك آريايي
Faryad.net 
براي أشنايي با آيين اوستا و زرتشت 
Zartosht.fr
براي دانلود سالنامه سال ٧٧٥٦ آريايي ميترايي
Iran7000.com
براي ديدن برنامه هاي هنري كه تا كنون طي سي و هشت ساله گذشته برنامه ريزي كرده ايم
Aria7000.com
سايت شهرفرنگ و صفر هشت و راهنما و يلوپيج ايرانيان فرانسه و آشنايي با تازه ترين برنامه هاي هنري و فرهنگي
08paris.fr

كانال تلگرام شهرفرنگ شانزه ليزه پاريس
@ShahrFarangParis
كانال تلگرام زرتشت جهاني
@zartoshtjahani
آدرس تلگرام خصوصي سیاوش اوستا براي فرمايشات شما
@SiyavashAwesta
ما در تمامی شبکه های اجتماعی دیگر چون فیسبوک و تویتر و لینک و گوگل و یوتوب با شما همراهیم 
@persiancnn
مهر ورزيده و اين پيام را براي همه پیوندهای خود بفرستيد با سپاس از مهر تان
 

 
 

Zartosht.fr

08Paris.Fr

 

 

 

 

 

.Civilisation laïque judéo-chrétienne face à l’Islam Politique

L’Islam est-il réservé aux Arabes ?
Nous ne sommes pas un gouvernement mais depuis 1980 nous avons travaillé plus qu'un gouvernement sous la présidence de Mr David Abbasi سیاوش اوستا . exemple; seulement pour étudier bien cette page, vous devez consacré plusieurs mois..

David ABBASI سیاوش اوستا Président de New-Zoroastriens du Monde  plus de un million de membres ...اکثر من ملیون عضو  More than one million members

       @ZartoshtJahani

Reportage de TV5 Sur nous En Français

3 Nov. 2017 David ABBASI sur TV5  Regarder

 

 

Paul Quilès Ministre de la Défense

 

Les Photo de David  عکسهایی ار سیاوش اوستا

 

Ce que on dit de David? آنچه بزرگان ایران و جهان درباره اوستا گفته اند

 

 

Reportage de AlArabya Sur Nous بالعربیه
الزرادشتی الجدید

 

 
Reportage VOA پارسی لونا شاد

 

 
Reportage Radio USA پارسی شاهید

 

 
Documentaire ادیان ایران و شعوبها

 

Panorama  العربیه مع المنتهی

 

 

 

 

 

 

Centre culturelle Perse à Paris 66 av des Champs Elysées Paris VIII

Institut Awesta

I dreamed of God :he was crying like a baby  -J’ai rêvé de Dieu : il pleurait comme un bébé
 

Facebook, twitter, youtube, google,  LinkedIn, instagram, tlegram, : zartoshtJahani,,Awesta, PersianCnn DavidAbbasi

 

 

David Abbasi inventeur: en 2007 il a commence a apprend a ses spectateurs dans le monde entier, comment nous pouvons envoyer des vidéos en directe par notre Smartphone .... et c'était une commencement de unerevolution international pour les printemps ....روزیکه سیاوش اوستا ارسال پیام ویدیویی لایو را بجهان آموزش داد

 

 
Robert Baer Directeur de la CIA se confie à David ABBASI

 

 
Pierre Marion Patron de DGESI se confie à David ABBASI

 

 
Maître Jacques VERGÈS Avocat de la Terreur, dévoile ses Secrets à David ABBASI

 

 
Daniel Gelin et le secret de son Rose Noir

 

 
Paul Quilles et ses Combats ...

 

 
Quand David ABBASI interpelle J L Bianco Sur La Laïcité

 

 
En présence de Mr Roland DUMAS David ABBASI dévoile le projet de la 3EME guerre Mondiale

 

 

دیدار شهبانو از نمایشگاه هفت هزار ساله در شهر بن آلمان سال 2000

 

 

هنوز جنجال بدی سازی برای استاد اوستا که همه سایتهایش در ایران سانسور شده است بازی برخی مزدور است

 

کلک هایی که سیاوش اوستا به دشمن زده و از تریبون خودشان علی آنها استفاده کرده و یک دختر خانم هنرپیشه را رهبر انقلا خواند

 

جریان ایدز و فاطمه هاشمی

 

جریان زرتشت و لاریجانی

 

 

Jérusalem 1er ville Juif , 2em Ville Chrétien & 3em Ville Musulmane? Israël et Palestine et la jalousie permanant,  David ABBASI